Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Svatý Jan

GPS lokace 49° 38’ 13’’N 14° 18’ 43’’E
Mapa Svatý Jan

Pamětihodnosti:
Kostel sv. Jana Nepomuckého - NPÚ
Výklenková kaplička U jedle – NPÚ
Bražná – Usedlost čp. 10 – NPÚ
Bražná – Sýpka čp. 6 - NPÚ
Drážkov – Boží muka – NPÚ
Drážkov – Rolnická usedlost čp. 10 – NPÚ
Drážkov – Židovský hřbitov
Skrýšov – Zámek čp. 1 – NPŮ
Skrýšov – Boží muka - NPÚ

Místní části:
Bražná, Brzina, Drážkov, Hojšín, Hrachov, Řadovy,
Skrýšov


Svatý Jan, původně nazývaný Svatý Jan nad Skrýšovem, patří k nejmladším osadám na Sedlčansku. V roce 1705 dal majitel Skrýšova, Ignác Mladota ze Solopysk, postavit kapličku Čtrnácti sv. Pomocníků a sv. Jana Nepomuckého v místech zázračné studánky. V druhé polovině 18. století nechal Norbert Kfelíř ze Zakšova na jejím místě vybudovat prostorný barokní kostel. Obec Svatý Jan má osm místních částí se sídlem v Drážkově.

  

Bražná
Osada Bražná se počítá k nejstarším osadám na Sedlčansku. Její jméno označuje místo, na kterém doudlebští strážci vařili jakési pivo, zvané „braga“. Ve staré literatuře bývá osada pojmenována Brazen.

V 1. polovině 14. století je připomínána jako majetek Elišky Přemyslovny, manželky krále Jana Lucemburského. Když Eliška postoupila Krásnou Horu, kde byly zlaté doly, havířům a měšťanům krásnohorským, dala jim také Bražnou.

Od roku 1576 patřily Krásná Hora i Bražná k Vysokému Chlumci až do zrušení roboty. Protože se ve všech dokumentech hovoří jen o dvoře, zdá se, že na místě dnešní vesnice stál velký dvůr, k němuž patřila pole, ale i lesy a louky, býval tu ovčín i pivovar. Dvůr zanikl patrně ve 2. polovině 18. století, kdy se chlumecké panství vlivem špatného hospodaření zadlužilo a některé dvory byly rozprodány. Tak vznikla ves s menšími i většími hospodářstvími.

 

Drážkov

Obec leží na levém břehu potoka Brziny. První písemná zmínka o vsi Drážkov je již z roku 1257. Podle lidové pověsti stávala původní osada na kopci severně od Drážkova, který se jmenuje Kamenná hora nebo Šibený či Šiberný. Název připomíná, že tu stála šibenice. Za husitských válek byla tato osada vypálena a rozbořena, obyvatelé odešli blíže k potoku a tam postavili ves novou. Dodnes se místu, kde byla původní osada, říká „Starý Drážkov“. Kromě tohoto názvu ještě připomíná zaniklou osadu studánka se starým kamenným roubením.

Z historických dokladů je zřejmé, že Drážkov patřil v 15. století rytíři Stiborovi, řečenému Švábovi z Beztuhova. Ten dal Drážkov v roce 1454 do zástavy Prokopovi ze Soběšína.

V roce 1680 řádil téměř v celých Čechách mor a Drážkov tehdy skoro vymřel. Tehdejší majitel skrýšovského statku, rytíř Šanovec ze Šanova, ves znovu osídlil. Na opuštěné statky přestěhoval 8 sedláků z Jedle. Dvůr Jedle býval rytířským statkem, při něm stávala ve 14. století tvrz, obehnaná příkopy a valy. Na tvrzi hospodařil v 1. polovině 14. století rytíř Hynek z Jedle. V neznámé době se Jedle dostala ke Skrýšovu a přestala být samostatným statkem. Zaniklou ves Jedli dnes připomínají staré názvy tří rybníčků Berka, Krajský a Holub a louky „Pod Holubem“ po statcích sedláků Berky, Krajského a Holuba.

O Jedli se udržela pověst o zlé paní z Jedle. Tajně prý přesazovala sedlákům mezníky v polích a tak nepoctivě zvětšovala svůj majetek. Měla dva divoké psy, kteří leckdy zle potrhali ubožáky, kteří přicházeli do dvora s prosbou. Jednou přišel na Jedli shrbený a bělovlasý stařeček a prosil o almužnu. Paní jej podle svého zvyku dala vyštvat psy. Ale tito se prý najednou obrátili, vrhli se na svou velitelku a roztrhali ji. Žebrák zachytil do dlaně trochu její krve a namaloval na dvorském štítě obraz zlé paní se dvěma psy. Dlouhá léta připomínal tento krvavý obraz zlou paní z Jedle a nedal se zabílit. Vápno prý vždy opadlo a obraz se znovu objevil.

V Drážkově žilo více židovských rodin, které si v roce 1713 vymohly na skrýšovské vrchnosti pozemek pro synagogu. Byla postavena na východní straně vsi. Kromě toho zde bývala židovská škola a vinopalna. Židovských občanů bylo v Drážkově v roce 1843 celkem 40, ale v roce 1930 již jen 2.

Drážkov postihl v roce 1818 velký požár. Do základů vyhořelo 6 chalup, 3 statky a 2 stodoly. Ze zachovalých starších stavení vyniká svojí výškou Váchův špejchar, jedna z nejhodnotnějších památek vesnické zástavby ve středních Čechách, čtyřpodlažní budova vznikla přestavbou pozdně gotické tvrze v období druhé poloviny 17.století (1680). Ve špejcharu je nyní expozice zaměřená na život lidí ve Středním Povltaví.

Židovský hřbitov u Drážkova
Velmi rozsáhlý a poměrně dobře zachovalý lesní židovský hřbitov se nachází nezvykle daleko od obce. Je vzdálen více než 2 km na jihozápad, na okraji lesa na zalesněném hřbetu proti vrchu Radobylka.

Cenný hřbitov byl založen někdy v 17. století, snad roku 1680. Několikrát byl rozšiřován, naposledy ve 2. polovině 19. století. Dochovalo se zde cca 300 náhrobků barokního a klasicistního typu, z roku 1681. Pohřbívalo se zde do poloviny 30. let 20. století, poslední zaznamenaný pohřeb proběhl roku 1936. V klenuté márnici se zachoval kamenný stůl k rituálnímu omývání zemřelých. Hřbitov byl zrekonstruován v letech 1990 – 1992.

 

Skrýšov
Je rozložen v údolí pod Svatým Janem, asi 1 km severozápadně od Jedle. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1219. Osada dostala jméno od zakladatele Skryše (Skryšův dvůr, staročesky Skryšuov). Původně zde byl pouze statek, který ve 2. polovině 16. století patřil Jindřichovi Sádlovi z Vražného. Od něho koupil Skrýšov v roce 1592 Jakub Krčín z Jelčan na Sedlčanech a Křepenicích, ale nezdržoval se zde. V roce 1614 získal statek Zdeněk Malovec z Chýnova a Vimperka. V té době zde zřejmě byla postavena tvrz. V první polovině 18. století byla tvrz přestavěna na zámek, který se dostal roku 1805 do majetku Lobkowiczzů na Chlumci. Když byla v letech 1923 – 1926 prováděna pozemková reforma, byl skrýšovský velkostatek rozparcelován na díly a rozdělen mezi chudší zemědělce.

Zámek je jednopatrová, barokní budova. Zajímavý je vchod. Nad obloukovitým a bohatou římskou zdobeným klenutím je pěkná kartuše s dvojím znakem uprostřed. Svršek kartuše je zakryt mušlí a její obě strany jsou ozdobeny rohy hojnosti, naplněnými a stylizovanými lupeny. Nad kartuší je okno a nad ním ozdobně zprohýbaná římsa.


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.