Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Nedrahovice

GPS lokace 49° 36’ 0’’N 14° 27’ 15’’E
Mapa Nedrahovice

Pamětihodnosti:
Bor-Úklid – Boží muka – NPÚ
Kamenice – Rol. usedlost čp. 3 - NPÚ

Místní části:
Bor, Rudolec, Kamenice, Nedrahovické
Podhájí, Radeč, Trkov, Úklid


 Historie Nedrahovic sahá daleko do minulosti. Snad ve 12. nebo 13. století se zde usadil zeman Nedrah (Nedrahý) a s ním členové jeho rodu - Nedrahovici. Založili pospolu statky ve dvou téměř rovnoběžných řadách, na severním okraji osady si vystavěli tvrz a okolo ní vysoké a pevné zdi. Pro tvrz zvolili příhodné místo na návrší, které se od západu a severu příkře zdvíhá nad potokem. Odtud byla dobře chráněna. Na ostatních stranách, proti vsi, byl vykopán široký a hluboký příkop. Zdi, příkopy a náspy zmizely již dávno beze stopy. 

Z prvních vladyků na Nedrahovicích jmenují dějiny bratry Jaroslava a Mikuláše. Po nich to byl Jindřich Mikuláš z Nedrahovic, který byl v roce 1465 purkrabím na Chlumci. Po roce 1457 se na Nedrahovicích připomíná Jan z Nedrahovic. Do dějin obce se zapsal pozoruhodným činem: Nedrahovice trpěly nedostatkem vody a Jan dal vybudovat otevřenou stoku, kterou odváděl přebytečnou vodu z rybníka v Nových Dvorech do svého rybníka Plužince a odtud do Nedrahovic. Za tuto výhodu musel ovšem řádně zaplatit majiteli Nového Dvora. Byla o tom vyhotovena důkladná kupní smlouva, kterou oba rytíři dali zapsat v roce 1486 do zemských desek. Stoka zůstala zachována dosud.

Dále se na Nedrahovicích vystřídala řada dalších majitelů, z nichž k rozvoji obce významnou měrou přispěl Jan Kalenický z Kalenic, který Nedrahovice koupil po roce 1530. Přikoupil další vsi a zřídil při nedrahovické tvrzi pivovar a sladovnu. A opět Nedrahovice měnily majitele, až je v roce 1562 získal Jan Černín z Chudenic. Nový majitel zastával po více let úřad hejtmana kraje vltavského a byl od roku 1571 výběrčím královské daně. Nepohodlnou tvrz v Nedrahovicích dal přestavět na zámek. Jan Černín měl sedm dětí - čtyři syny a tři dcery. Do dějin vstoupil nejvíce Diviš Černín, který zdědil Nedrahovice. V roce 1605 byl jmenován hejtmanem kraje vltavského, později místodržitelem a hejtmanem hradu pražského. Úřad na pražském hradě se stal Divišovi osudným. Když vpustil na rozkaz nejvyššího purkrabího Adama ze Šternberka v roce 1618 do hradu ozbrojené sbory odbojných českých pánů, kteří pak z oken hradní kanceláře vyhodili místodržící Martinice a Slavatu s písařem Fabriciem, byl Diviš Černín obžalován a odsouzen jako povstalec a popraven 21. června 1621. Pozoruhodné je, že jeho bratr Heřman, který zastával vlivné místo a byl oblíbencem císaře, nepomohl ani bratrovi, ani jeho rodině. Celý Divišův majetek byl zabaven.

V roce 1622 koupila Nedrahovice, k nimž v té době patřily vsi Jesenice, Úklid, Bor, Radeč, Martinice a Doublovičky, Polyxena z Lobkowicz. V nedrahovickém zámku žila řadu let po smrti svého manžela Zdeňka z Lobkowicz. Později odkázala Nedrahovice svému synu Václavu z Lobkowicz, který je v roce 1637 trvale připojil k rozsáhlému panství chlumeckému. Ve 2. polovině 18. století zřídil kníže Ferdinand z Lobkowicz ve zdejším dvoře hřebčinec o 24 koních. V roce 1795 vypukl v Nedrahovicích požár, který zasáhl i celý panský dvůr se zámkem. Z někdejšího panského sídla se dochovaly jen rozvaliny. Nedrahovický dvůr dále patřil ke chlumeckému panství až do roku 1923, kdy byl na základě pozemkové reformy rozparcelován a přidělen drobným zemědělcům.

Kamenice
Kamenice je rozložena na březích Kamenického potoka v hluboké rokli, kterou vymlel kdysi dravý proud a nakupil na sebe navalené kameny, jinde je zase rozmetal na všechny strany. Proto má osada případné jméno Kamenice. Již od 14. století zde stával poplužní dvůr se sídlem vladyků, kteří se psali Kameničtí z Kamenice. Kromě vladyckého sídla zde bylo ve 14. století několik selských dvorů, mlýn a krčma. Před rokem 1534 je na Kamenici připomínán Ondřej z Chmelného a po něm Lidmila z Nového Dvora, která zdejší dvůr prodala v roce 1537 Janovi z Kalenic na Nedrahovicích. I potom měla Kamenice pohnuté osudy. K panství na Chlumci náležela od roku 1697. 

Ke Kamenici patří i bývalý chlumecký poplužní dvůr, dřívější ves a od 16. století tvrz Čachořice.

Úklid
Úklid je nepochybně zvláštní jméno pro osadu. V minulých dobách se psal také Ouklid, Ouklidy i Ouklad. Kromě několika selských statků a výsadní krčmy tu stával velký poplužní dvůr. Některé statky patřívaly jesenickým Růtům z Dírného, ostatní rytířům z Nového Dvora. Růtové prodali své usedlosti v roce 1526 Janovi Kalenicovi z Kalenic, který je připojil k Nedrahovicům. A jak to bývalo v historii obvyklé, dále se i zde vystřídala dlouhá řada majitelů. Jedním z posledních majitelů největšího statku v okolí se stal na příklad Josef Budka, který byl řadu let kronikářem nedrahovické obce.

Před osadou na jižní straně stojí starodávná kaplička „Boží muka“. Tvoří ji štíhlý čtyřboký hranol, zakončený nahoře římsou a stříškou s dvojitým, železným křížkem.

Významnou památkou je prastará lípa, či spíše její torzo. Její hlavní větve byly sraženy při velké vichřici v roce 1939, kmen postupně odumíral až padl na zem. Z kořenové části však vyrůstá nový strom. K lípě se váže pověst, že zde kázal Mistr Jan Hus a proto se nazývá "Husova lípa“. Stranou od lípy stojí několik set let starý kříž. Na návsi postavili osadníci v roce 1887 kamennou zvoničku. V přední straně má obvyklý zasklený výklenek s mariánskou soškou a nahoře zvonek. Vedle zvoničky stojí železný kříž na žulovém podstavci s letopočtem 1880.


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.