Památky kolem středního toku Vltavy

MAS Sedlčansko

Kosova Hora

GPS lokace 49° 39' 21"N 14° 28' 28"E
Mapa Kosova Hora

Pamětihodnosti:
Kostel sv. Bartoloměje - NPÚ
Fara čp. 23 - NPÚ
Kaple sv. Michala Archanděla - NPÚ
Zámek - NPÚ
Kašna se sochou sv. J. Nepomuc. - NPÚ
Židovský hřbitov - NPÚ
Židovský dům rodinný čp. 127 - NPÚ
Synagoga čp. 131 - NPÚ
Lovčice – tvrz čp 1, 17 - NPŮ
Vysoká u Kosovy Hory – Zvonička na návsi u čp. 3 – NPÚ

Místní části:
Dobrohošť, Dohnalova Lhota, Janov, Lavičky, Lovčice, Přibýška, Vysoká 


První zmínka o Kosově hoře je z roku 1272, kdy zde páni z Landštejna vybudovali tvrz, z níž se dodnes zachovaly sklepy. Okolo pak vznikla vesnice, zprvu jako hornická osada. Povrchová naleziště však byla brzy vyčerpána a lidé se začali věnovat zemědělství. Až do husitských válek patřila vesnice vítkovské šlechtě, která se psala jako páni z Kosovy Hory. V husitských válkách tento rod zahynul a tvrz zpustla. Teprve v roce 1474 se do Kosovy Hory přistěhovali ze svého nedalekého Červeného Hrádku páni z Říčan a malá osada se rozrostla na městečko. K rozkvětu přispělo zejména to, že za krále Vladislava bylo povoleno usadit se tu početné židovské menšině.

Vznikla tak židovská obec, byla založena synagoga a židovská škola. Dodnes je patrné, jak byla tato čtvrť s úzkými uličkami oddělena od ostatní obce. Židé vnesli do městečka podnikatelského ducha a založili několik živností, zejména koželužských. Za městečkem zůstal dodnes zachován židovský hřbitov se starými náhrobky, z nichž některé jsou z 2.poloviny 16.století. Páni z Říčan zde postavili pivovar, sýrárnu a škrobárnu, založili rybníky, vymohli Kosově Hoře městský znak a několik výročních trhů. Největší rozvoj zaznamenala Kosova Hora v 16. a začátkem 17. století, kdy zde byl postaven trojkřídlý renesanční zámek s průběžnou arkádovou chodbou v přízemí a hranolovitou věží v průčelí. Ve stejném století byl přestavěn i farní kostel, připomínaný již v roce 1350.

Po porážce na Bílé Hoře však přišla na městečko pohroma. Říčanští se zúčastnili vzpoury proti Ferdinandovi II. a císař dal Kosovu Horu zkonfiskovat. Nový majitel Albrecht z Valdštejna ji však brzy prodal Sezimovi z Vrtby. Po vyrabování švédským vojskem v roce 1635 zanikala řemesla a Kosova Hora v tomto století dvakrát do základu vyhořela. Obyvatelstvo hladovělo, dostavil se mor a cholera. Počátkem 18. století, za nového majitele, rytíře Václava Vojtěcha Karvinského, došlo sice znovu k rozkvětu městečka, ale jeho obyvatelé byli sužováni těžkou robotou a tak po dalším celkovém požáru v roce 1760 se jen těžko dávaly vyhořelé usedlosti do pořádku. Počátkem 19. století, po smrti Karvinského, se Kosova Hora dostala do vlastnictví Františka Mladoty ze Solopysk. Ten zakončil důkladnou rekonstrukci zámku empírovou fasádou. (Dnešní podobu získal zámek v roce 1961, kdy byla fasáda pokryta novými sgrafity podle původních zbytků pod omítkou.) V té době se již začal rozvíjet raný kapitalismus, který zaznamenal opravdový rozmach v šedesátých letech. Vznikaly nové řemeslnické dílny, některé pak byly základem pro větší podniky. Rozvíjel se i společenský život, lidé se sdružovali v různých spolcích, z nichž stojí za zmínku Živnostenské společenstvo, čtenářský spolek a divadelní spolek. Na rozhraní století začalo drobné podnikání upadat.

V současnosti se obec může pochlubit pěkně upraveným náměstíčkem s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého a zámkem.

Zámek
Na místě zámku stávala tvrz poprvé uváděná roku 1416. V 16. století byla přestavěna na jednopatrový zámek. Renesanční stavba měla tři křídla, jedno s věží, která obklopovala čtvercové nádvoří. Na jednom z křídel se tyčí nízká čtyřhranná věž.

Zámek procházel mnoha přestavbami. Původně byl vystaven ve čtvercovém půdorysu. Kolem roku 1838 provedl zásadní změny František Mladota. Jedno křídlo bylo ubouráno a druhé zkráceno. V roce 1945-46 bylo třetí křídlo, jehož součástí byla i zvonice, zbouráno. Dnes stojí pouze jižní a východní křídlo.

Současné sgrafity byly vytvořeny v roce 1961 podle původních zbytků pod fasádou. Zámek je údajně propojen podzemní chodbou s Červeným Hrádkem. Stavba není veřejnosti přístupná. 

Kaple sv. Michala Archanděla
Jedná se o hřbitovní kapli sv. Michaela vystavěnou v roce 1809 na místě původní kapličky z konce 17.století.

 

 

 

Židovský rodinný dům čp. 127
Židovský dům sám o sobě nemá zdaleka takovou historickou hodnotu, jako celý komplex zachovaných budov původně uzavřeného židovského ghetta, jehož je součástí. Nachází se v sousedství synagogy, vlevo za můstkem při vjezdu do Kosovy Hory ze směru od Sedlčan.

 

 

Synagoga
Barokní synagoga byla vystavěna po roce 1740 jako náhrada za vyhořelou synagogu ze 17. století. Bohoslužby se zde konaly do 20. let 20. století. Po druhé světové válce sloužila jako skladiště chemických hnojiv. Od 80. let 20. století je v majetku soukromníka, který v ní plánoval zřídit pamětní síň a sousední rabínský dům používat k bydlení. Rekonstrukce byla v polovině 90. let 20. století přerušena. Dnes opět pokračují práce na obnově budovy. Vnějšek synagogy si do značné míry uchoval původní podobu, v interiéru se zachoval fragment klasicistního svatostánku.

 

 

Židovský hřbitov u Kosovy Hory
Starý židovský hřbitov (založen kolem roku 1580) na okraji Kosovy Hory patří k velmi významným památkám regionu. V Kosově Hoře se nacházelo v 17. století evropsky významné židovské městečko. Do dnešní doby se zachoval unikátní hřbitov se starými kamennými náhrobky (nejstarší z konce 16. století). Poslední pohřeb se zde konal roku 1951. Ve městě stávala dokonce synagoga, která roku 1697 vyhořela. Hřbitov je veřejnosti přístupný.

 

 

  

 

Tvrz Lovčice
V 15. století patřila vladykům z Lovčic a Mezného. Po zániku sídla rozdělena mezi 4 majitele.

O tvrzi v Lovčicích se prameny nezmiňují, pouze k roku 1513 je doložena existence dvora. Rozměrná obdélná budova tvrze bez datovatelných detailů je dnes rozdělena na čtyři díly využívané k bydlení. K jejímu opevnění zřejmě patřil úsek silné kamenné zdi na jihovýchodě.


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.