Památky kolem středního toku Vltavy

BRDY Vltava

Slapy

GPS lokace 49°48’49’’N 14°23’50’’E

Oficiální web: http://www.slapynadvltavou.cz
Tel: 257 750 322
Místní části: Slapy, Přestavlky, Slapy – chatová oblast, Záhoří

 


Při terénním průzkumu na katastrálním území Slap se podařilo objevit menší pravěké sídliště. Hluboká orba však poškodila nálezy natolik, že se našly pouze zbytky hliněných nádob. Keramika napovídá, že osada byla založena v 6. století před naším letopočtem a obnovena Kelty ve 2. století před naším letopočtem. Další nálezy pocházejí ze 3. století, v roce 1903 byl totiž nalezen na východ od vesnice žárový hrob Germánů, jehož zbytky jsou uloženy v Národním muzeu. V okolí silnice Slapy - Buš byly nalezeny zlomky hliněných nádob s výraznými kalichovitými okraji. Zpracování i vzhled svědčí o tom, že byly vyrobeny v pražské oblasti. Nálezy dokládají osídlení centra dnešní vesnice již v průběhu 12. století. Nejstarší nepochybná zmínka o Slapech je z 10. srpna roku 1292. Český král Václav II. založil jeden z největších a nejbohatších klášterů – klášter Zbraslavský. V zakládací listině Václav II. vypočítával řadu vesnic, které se stávaly klášterním majetkem. Mezi jinými jsou to Slapy a Přestavlky. Obec tedy nutně musela existovat již před tímto datem. V roce 1308 byla vesnice vypleněna bavorskými žoldáky. Stalo se to ve složitém období našich dějin za vlády Jindřicha Korutanského, který nastoupil na trůn po zavraždění posledního přemyslovského panovnika Václava III. v Olomouci. Ve Slapech byl tehdy opevněný dvůr s několika baštami, kam se uchýlilo několik mnichů v čele s Petrem Žitavským, autorem jedné z našich nejlepších středověkých kronik a pozdějším opatem kláštera. Obránci kapitulovali a vyplatili útočníkům značné výkupné. Z doby o málo pozdější je první zmínka o dolování zlata v této oblasti. Jan Lucemburský postupuje užitky ze zlatých dolů Zbraslavskému klášteru. Za vlády tohoto panovníka a jeho syna Karla IV. prožívá Zbraslavský klášter a s ním pochopitelně i Slapy období klidu a prosperity. Z této doby jsou první zmínky o slapské faře. Po čáslavském sněmu připadly Slapy karlštejnskému panství. V roce 1436 císař Zikmund připsal Slapy Jakubovi z Řitky a následující rok Jindřichovi z Kolovrat. Po husitských válkách Zbraslavský klášter statek vykoupil spolu s vesnicí a měl ho v držení až do roku 1785, kdy byl zrušen. V létě roku 1595 postihl slapský statek velký požár. Důkaz je v dopisu opata Antonína Flamminga, kde prosí o odpuštění dávek. V polovině 17. století byly Slapy a okolí zdevastovány válkami. Prostý lid velmi trpěl, nebylo rozdílu mezi domácím a cizáckým vojskem, ve vsi zůstali 4 chalupníci. Za pár let, když se situace uklidnila, se panství rozrostlo natolik, že byla založena škola. První zmínka o ní je z roku 1669. V roce 1680 se slapské panství rozrostlo o Korkyni. V roce 1785 se v životě Slap udála významná změna, neboť rozhodnutím císaře Josefa II. byl Zbraslavský klášter zrušen. Slapy byly posléze zabrány královskou komorou. Roku 1825 koupil panství Karel Bedřich baron Korb z Weidenheimu, který byl krátce před tím povýšen do šlechtického stavu.

Slapské území sahalo až po Davli a na území žilo přes 4000 lidí. Nový majitel upravil a zvětšil příbytek řeholníků v nevelký zámek, do dnešní doby se z něj zachovaly pouze hospodářské budovy a původní věž s hodinami. Roku 1846, dva roky před zrušením roboty, došlo na panství k revoltě robotníků proti vrchnosti. Spor byl vyřešen vojskem a hlavní vůdce František Starec z Nových Dvorů byl zatčen a spolu s několika sedláky vězněn a mučen. Později se panství ujal hrabě Aichelburg, původem z Rakouska, který si Slapy velmi oblíbil. Mezi lidem pak byla zvláště oblíbena komtesa Helena, která podporovala české vlastence a je po ní pojmenován Helenin dub. Hrabě se staral o školu a stál za založením hasičského spolku. V roce 1881 prodal panství Bedřichu Westphalenovi, který se zasloužil o generální opravu kostela v roce 1911. Poslední člen rodu Westphalenů Theobald, prodal slapský velkostatek na konci 1. světové války a odešel na frontu. Veškeré utržené peníze, které stržil za slapské panství (téměř dva miliony korun) investoval do válečných půjček. Novým majitelem se stal průmyslník a bankéř Bohumil Bondy.

V I. světové válce bylo ze Slap odvedeno 135 mužů. Padlo 29 slapských a 9 přestavlckých. Řada z nich vstoupila do československých legií. Traduje se, že Jaroslav Chvátal přinesl hrst prsti z bojiště u Piavy, která je uložena v pomníku padlých pod kostelem Již od počátku minulého století se mluvilo o nutnosti postavit u Slap přehradu. Celá léta se diskutovalo o výšce a počtu stupňů, které měly být vystavěny.

Dnes jsou Slapy známé jako rekreační centrum. Zajímavá je také plavba parníkem po Vltavě z Prahy na Slapy. Nejpůvabnější je úsek Štěchovice – Slapská přehrada, kde se proplouvá plavební komorou a bývalými Svatojánskými proudy. Po levém břehu je možné projít od Slapské přehrady do Štěchovic po stezce pro pěší, kde jsou místy vytesány ve skalách krátké tunely.

KULTURNÍ PAMÁTKY

Kostel svatých Petra a Pavla

Nejvýznamnější stavební památkou Slap je bezpochyby kostel svatého Petra a Pavla. Kostel byl postaven za zbraslavského opata Wolfganga Šváchy, který zastával svůj úřad v letech 1684 - 1716. Jeho autorem je Jan Santini, velká postava naší architektury té doby.

 

Zámek Slapy

Bývalý opevněný dvůr, v majetku Zbraslavského kláštera za první republiky prošel významnou přestavbou, nyní v soukromém vlastnictví.

Kaplička Nanebevzetí Panny Marie v Přestavlkách

 

DALŠÍ PAMÁTKY

Vodní nádrž Slapy

Uvedena do provozu napouštěním v dubnu 1954. Vytvořila jezero dlouhé 44 km s plochou 1392 hektarů, které zadržuje 270 milionů m3 vody. Koruna přehradní hráze je vysoká 65 m, dlouhá 260 m. Po hrázi prochází silnice o šířce 9 m. Elektrárna je vybudována přímo ve hrázi. Je vybavena třemi Kaplanovými turbínami, každá o hltnosti 100 m3 vody za vteřinu. Výkon elektrárny činí 144 MW. Elektrárna dosáhne plného výkonu během 136 vteřin. Také její provoz je plně automatizován. Na přehradním jezeře vzniklo významné rekreační středisko.

Kaplička na Rovínku

Kaplička byla postavena roku 1841 a brzy se stala oblíbeným poutním místem. O svátcích Nejsvětější Trojice a Panny Marie sem putovaly stovky lidí ze Slap i blízkého okolí. V roce 1883 zde byli na výletě pražští Sokolové vedeni Miroslavem Tyršem.

Hotel Záhoří

Kousek od Svatojánských proudů bylo nádherné místo, kde byl v roce 1914 postaven hotel Záhoří, který se stal významným výletním místem. Zde byl 23.ledna 1935 zavražděn agenty gestapa německý emigrant ing. Rudolf Formis, který na tomto místě provozoval tajnou protinacistickou vysílačku a je pochován na slapském hřbitově.

Studánka u Rovínku

Bývala nejvíce využívána věřícími při poutích ke kapličce na Rovínku a také výletníky směřujícími k hotelu Záhoří. Říkalo se, že napije-li se nemocný, uzdraví se, napije-li se ten, kdo má tajná přání vyplní se mu a napije-li se, ten kdo je nešťastný, dojde potěšení.

Kaplička u cesty do Buše

Pozůstatky zlatokopeckých prací

Ferdinandův sloup

Svatý Ján

Tři kříže - střed království českého

 


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.