Památky kolem středního toku Vltavy

BRDY Vltava

Davle

GPS lokace 49°53’35’’N 14°23’12’’E

Oficiální web: http://www.obecdavle.cz
Tel: 257 770 238
Místní části: Davle, Sázava, Sloup


Davle leží na soutoku řek Vltavy a Sázavy 20 km jižně od Prahy. Svojí polohou je startovním, případně cílovým místem pro turistické výlety. V rekreačním období se počet obyvatel obce několikanásobně zvyšuje přítomností rekreantů, buď pravidelných (majitelů chat v Davli a okolí), či projíždějících, kteří využívají místních služeb. Pro okolní obce plní Davle funkci přirozeného centra.

První zmínka o obci Davle je spojována se založením benediktinského kláštera sv. Jana Křtitele, který založil v r. 999 na ostrově při soutoku Sázavy a Vltavy český kníže Boleslav II. Přestože je obec pravděpodobně staršího původu než klášter, ke kterému náležela jako jedna z 31 osad a vsí, bere se rok 999 za rok, kdy lze poprvé historicky prokázat její existenci. V bule papeže Klimenta V. z roku 1310 je Davle již zmiňována jako městys. Davle byla zřejmě středověkou „střediskovou obcí“ s náležitostmi, jakými byly znak a trhové právo. Význam vyplynul přirozeně z polohy místa u důležitých vodních cest, podle kterých vedly i stezky pozemní.

Naproti Ostrovu, na levém břehu Vltavy, stojí kostel sv. Kiliána. Kostel, zasvěcený jako jediný v ČR tomuto patronovi, byl vystavěn zřejmě brzy po založení kláštera na Ostrově. Klášter, zničený v době husitských válek, se nepodařilo obnovit a od roku 1517 byl opuštěn.

Podle starých písemných záznamů bylo hlavním zdrojem obživy obyvatel zemědělství, u řek rybářství, včelařství a v některých lokalitách chov dobytka. Archeologické nálezy dokládají rozvinutá řemesla, např. hrnčířství, kovářství, sedlářství, obuvnictví a další. Exponáty jsou umístěny v krajskému muzeu v Roztokách u Prahy a v regionálním muzeu v Jílovém u Prahy.

Ve druhé polovině 13. století upoutalo okolí soutoku pozornost nálezy zlata. Stopy po těžbě zlata se nacházejí mezi Davlí a Štěchovicemi, v povodí Bojovského a Jílovského potoka, Kocáby, v úbočí Medníku a na dalších místech. S nedalekým vrchem Medníkem je spojena botanická zvláštnost. Zdejší přírodní rezervace je jediným místem výskytu rostliny kandík psí zub (Erythronium dens-canis) v Čechách.

Historie Davle je nerozlučně spojena s plavením dřeva, voroplavbou i ostatní plavbou po Vltavě a Sázavě. Po staletí řeka poskytovala obyvatelům obce i okolních osad obživu. Byla však také zdrojem velkých nepříjemností. Zejména při prudkém odchodu ledů při jarním tání nebo při povodních. Katastrofální průběh měla „dřenice“, jak se odchodu ledů říkalo, v letech 1940 a 1947. V době po postavení přehrad problémů tohoto druhu ubylo.

Z novějších dějin Davle je třeba se zmínit o spolkové činnosti, která má dlouholetou tradici. Spolků vznikala a pracovala celá řada - sbor dobrovolných hasičů, Jednota sokolská, ochotnické divadelní spolky, včelařský spolek, zahrádkáři, myslivecké sdružení. Nejznámější však je plavecký spolek Vltavan, který vznikl v roce 1897. Práce okolo řeky nikdy nebyla lehká. Rybařina, pískařina, ledařina či vorařina byla tvrdá řemesla a tak i plavci a vůbec lidé živení řekou sáhli ke svépomoci. Vltavané ze společné pokladny podporovali nemocné nebo práce neschopné druhy, vdovy a sirotky, pořádali plesy a za dlouhou dobu své činnosti byli Vltavané u všeho, co se v obci dělo. Měli svoji hudbu, která nechyběla při žádné taneční zábavě nebo slavnosti. I zajímavý Vltavanský kroj má svoji historii. Na návrh rodin Maratů a Depré, původem Francouzů, kteří našli po napoleonských válkách u nás svoji novou vlast a usídlili se v Podskalí, pořídili si členové Vltavanu svůj rázovitý kroj, připomínající uniformu francouzských námořníků - revolucionářů.

 V létě roku 1968 se v Davli natáčely scény k filmu Most u Remagenu. Remagenský most byl ve filmu představován starým davelským mostem z roku 1905. O 40 let později, v roce 2008, byl obci obnoven status městyse.

 

 

KULTURNÍ PAMÁTKY

Ostrov - zřícenina kláštera svatého Jana Křtitele

Původní benediktinský klášter z roku 999 nazývaný také Ostrovní nebo Na ostrově. Klášter byl založen knížetem Boleslavem II., který sem uvedl mnichy z Dolního Altaichu v Bavorsku. Klášter se časem stal vlastníkem mnoha okolních obcí a tak získal velkou moc nad svým okolím. Stávala zde románská trojlodní bazilika sv. Jana Křtitele se třemi apsidami, jejíž dvouvěžové průčelí bylo postaveno ve 12. století. U baziliky byla postavena budova kláštera. Když byl klášter roku 1420 vypálen a pobořen husity, mniši odešli do kláštera sv. Jana pod Skalou. Klášter již nikdy nebyl obnoven, v letech 1898–1899, 1907 a 1933 zde probíhaly archeologické výzkumy, při nichž byly odhaleny základy staveb a hroby mnichů, kteří měli pod hlavou kámen. Na ostrově bývalo tábořiště KČT.

Kostel svatého Kiliána

Kostel byl především podle nejstarší dochované zmínky z roku 1352 dlouho považován za gotickou stavbu. Teprve při opravách na konci 80. let 20. století bylo náhodně odkryto románské zdivo lodi s okénkem a torzem portálu, které posunulo počátek chrámu zpět do poloviny 12. století. Poškození chrámu dávané do souvislosti s vpádem Braniborů po r. 1278 si vyžádalo raně gotickou přestavbu, další gotické úpravy následovaly ve druhé polovině 14. století.

Kostel je jednolodní, obdélná stavba s trojboce ukončeným presbytářem klenutým valenou klenbou s lunetami a s hranolovou věží ve svém průčelí. Loď je kryta napodobenou valenou klenbou, v jejíž západní části je kruchta. Roku 1692 postihl kostel rozsáhlý požár. Po roce 1775 byla stavba obnovena, kruchta vestavěna v roce 1842.

Dominantu tvoří hlavní oltář, zasvěcený Panně Marii a sv. Kiliánovi, jež pochází někdy z roku 1725. Postranní oltář z roku 1741 byl zasvěcen sv. Barboře, druhý oltář sv. Janu Nepomuckému z roku 1770. Ze zařízení je třeba připomenout obraz sv. Benedikta s pohledem na Ostrovský klášter z roku 1724, dále potom obraz sv. Prokopa, sochy sv. Jáchyma a sv. Anny. Za zmínku stojí také varhany roku 1842, zvonice (r. 1767) a socha sv. Kiliána, čnějící na vrcholu kostela. V okolí býval dnes již zrušený hřbitov.

Novobarokní kaple Navštívení Panny Marie

Sázava – venkovská usedlost čp. 2

DALŠÍ PAMÁTKY

Starý ocelový most pro pěší

Maškův mlýn

Kaplička na Sázavě

Zvonice u kostela v Davli

Zvonička z roku 1911 ve Sloupu

Památník davelským plavcům


PASSPORTY:

Po kliknutí na kartu se Vám zobrazí informace v PDF dokumentu, který si můžete uložit do počítače, nebo vytisknout.